近期论文


2023年论文列表

(1).Ziwei Zhu#, Jun Xiong#, Hao Shi#, Yuchen Liu#, Junjie Yin, Kaiwei He, Tianyu Zhou, Liting Xu, Xiaobo Zhu, Xiang Lu, Yongyan Tang, Li Song, Qingqing Hou, Qing Xiong, Long Wang, Daihua Ye, Tuo Qi, Lijuan Zou, Guobang Li, Changhui Sun, Zhiyue Wu, Peili Li, Jiali Liu, Yu Bi, Yihua Yang, Chunxian Jiang, Jing Fan, Guoshu Gong, Min He, Jing Wang, Xuewei Chen* &Weitao Li*. Magnaporthe oryzae effector MoSPAB1 directly activates rice Bsr-d1 expression to facilitate pathogenesis. Natrue Communications, 2023,14, 8399.

(2).Xiaobo Zhu and Xuewei Chen*. A protector model for membrane traffickingregulated and NLR-mediated plant immunity. Molecular Plant,2023, 16, 303–305.

(3).Hui Shi#, Qing Xiong#, Zhangjie Zhao, Lian Zhou, Junjie Yin, Xiang Lu, Xuewei Chen and Jing Wang*. Disruption of the Novel Small Protein RBR7 Leads to Enhanced Plant Resistance to Blast Disease. Rice, 2023,16:42.

(4). Yi Liu, Lianan Guo, Guoli Qu, Yang Xiang, Xu Zhao, Hua Yuan, Ting Li, Liangzhu Kang, Shiwen Tang, Bin Tu, Bingtian Ma, Yuping Wang, Shigui Li, Weilan Chen, Peng Qin*. Wide grain 4, encoding an alpha-tubulin, regulates grain size by affecting cell expansion in rice . Crop Journal , 2023.

(5).Xiao-Hong Hu#, Shuai Shen#, Jin-Long Wu #, Jie Liu#, He Wang# , Jia-Xue He, Zong-Lin Yao,Yi-Fei Bai, Xin Zhang,Yong Zhu, Guo-Bang Li,Jing-Hao Zhao, Xiao-Man You, Jie Xu, Yun-Peng Ji, De-Qiang Li, Mei Pu, Zhi-Xue Zhao, Shi-Xin Zhou, Ji-Wei Zhang, Yan-Yan Huang, Yan Li,Yue-Se Ning, Yan-Li Lu, Fu Huang, Wen-Ming Wang, Jing Fan. A natural allele of proteasome maturationfactor improves rice resistance to multiple pathogens. Nature Plants,2023,9(2):228-237.

(6). 黄衍焱, 李燕, 王贺, 王文明*. 水稻小种特异性抗稻瘟病基因的等位性变异研究进展. 植物病理学报 ,2023,53(05): 753-792.

(7). 杨好,黄衍焱,易春霖,石军,谭楮,任文芮,王文明*.水稻Pi9位点6个稻瘟病抗性基因特异分子标记的开发及应用.中国农业科学, 2023,56(21): 4219-4233.

(8). 杨玲珑,张向阳,冯辉,杨好,黄衍焱,胡文德,白卓,魏春燕,王俊,王文明*.优良恢复系泰恢808的稻瘟病抗性基因型分析.四川农业大学学报, 2023, 1000-2650.

(9).Zhi-Xue Zhao, Si-Jia Yang, Xiao-Xiao Yin, Xiu-Lian Yan, Beenish Hassan, Jing Fan, Yan Li and Wen-Ming Wang*. ARGONAUTE 1: a node coordinating plant disease resistance with growth and development. Phytopathology Research ,2023,5:38.

(10).Xue-Mei Yang, Jing-Hao Zhao, Xiao-Yu Xiong, Zhang-Wei Hu, Ji-Fen Sun, Hao Su, Yan-Jing Liu, Ling Xiang, Yong Zhu, Jin-Lu Li, Sadam Hussain Bhutto, Guo-Bang Li, Shi-Xin Zhou, Chi Li, Mei Pu, He Wang, Zhi-Xue Zhao, Ji-Wei Zhang, Yan-Yan Huang, Jing Fan, Wen-Ming Wang*, Yan Li. Broad-spectrum resistance gene RPW8.1 balances immunity and growth via feedback regulation of WRKYs. Plant Biotechnology Journal,2023, 14172.

(11).Jing-Hao Zhao, Yan-Yan Huang, He Wang, Xue-Mei Yang, Yan Li, Mei Pu, Shi-Xin Zhou, Ji-Wei Zhang, Zhi-Xue Zhao, Guo-Bang Li, Beenish Hassan, Xiao-Hong Hu, Xue-Wei Chen, Shun-Yuan Xiao, Xian-Jun Wu, Jing Fan, Wen-Ming Wang*. Golovinomyces cichoracearum effector-associated nuclear-localisation of RPW8.2 amplifies its expression to boost immunity in Arabidopsis. New Phytologist , 2023,238(1):367-382.

(12). Xing Chen , Shan Yang, Jian Ma, Yiwen Huang, Yi Wang, Jian Zeng, Jun Li, Siyu Li, Dan Long, Xue Xiao, Lina Sha, Dandan Wu, Xing Fan, Houyang Kang, Haiqin Zhang, Yonghong Zhou, Yiran Cheng*. Manganese and copper additions differently reduced cadmium uptake and accumulation in dwarf Polish wheat (Triticum polonicum L.) . Journal of hazardous materials, 2023,130998.

(13).Jing Fan, Ning Du, Liang Li, Guo-Bang Li, Yu-Qiu Wang, Yu-Feng Zhou, Xiao-Hong Hu, Jie Liu, Ji-Qun Zhao, Yan Li, Fu Huang & Wen-Ming Wang*. A core effector UV_1261 promotes Ustilaginoidea virens infection via spatiotemporally suppressing plant defense . Phytopathology Research, 2023.

(14). Ting Zou, Gongwen Li, Miaomiao Liu, Rui Liu, Shangyu Yang, Kang Wang, Liuhui Lu, Qiuyu Ye, Jiaxu Liu, Jing Liang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Jun Zhu, Yueyang Liang, Huainian Liu, Xiumei Yu, Changhui Sun, Ping Li*, Shuangcheng Li*. A ubiquitin-specific protease functions in regulating cell death and immune responses in rice. Plant Cell and Environment., 2023,46(4):1312-1326.

(15). Xin Liu , Longyu Chen, Minghu Zhang, Hui Li, Xiaomei Jiang, Junqing Zhang, Zhenjiao Jia, Pan Ma, Ming Hao, Bo Jiang, Lin Huang, Shunzong Ning, Zhongwei Yuan, Xuejiao Chen, Xue Chen, Dengcai Liu, Lianquan Zhang. Cytogenetic Characterization and Molecular Marker Development for a Wheat-T. boeoticum 4Ab (4B) Disomic Substitution Line with Stripe Rust Resistance . Plant Disease , 2023:125-130.

2022年论文列表

(1).Li Song, Weitao Li* and Xuewei Chen*.Transcription factor is not just a transcription factor. Trends in Plant Science.2022.27(11):1087-1089.

(2).Yan Zhao, Xiaobo Zhu, Xuewei Chen*, Jian-Min Zhou. From plant immunity to crop disease resistance. Journal of Genetics and Genomics, 2022.

(3).Junjie Yin#, Jun Xiong#, Liting Xu, Xuewei Chen, Weitao Li *. Recent advances in plant immunity with cell death: A review. Journal of Integrative Agriculture, 2022, 21(3): 610–620.

(4).Qingqing Hou, Jing Wang* and Xuewei Chen*.A novel and powerful approach for designing future cropstarget editing promoter overcomes tradeoffs caused by gene pleiotropy. Science China Life Sciences, 2022.

(5). Yan Li#, Ying Tong#, Xiaorong He#, Yong Zhu, Tingting Li, Xiaoyu Lin, Wei Mao, Zeeshan Ghulam Nabi Gishkori, Zhixue Zhao, Jiwei Zhang, Yanyan Huang, Mei Pu, Jing Fan,Jing Wang, Wenming Wang. The rice miR171b-SCL6-IIs module controls blast resistance, grain yield, and flowering . The Crop Journal, 2022:117-127.

(6). Qin Feng , He Wang , Xue-Mei Yang , Zhang-Wei Hu , Xin-Hui Zhou , Ling Xiang ,Xiao-Yu Xiong , Xiao-Rong He , Yong Zhu , Guo-Bang Li , Jing-Hao Zhao , Yun-Peng Ji,Xiao-Hong Hu , Mei Pu, Shi-Xin Zhou , Zhi-Xue Zhao , Ji-Wei Zhang , Yan-Yan Huang , Jing Fan , Wen-Ming Wang* and Yan Li*. Osa-miR160a confers broad-spectrum resistance to fungal and bacterial pathogens in rice . New Phytologist2022.

(7). Xuanjun Feng , Jing Xiong, Weixiao Zhang , Huarui Guan , Dan Zheng , Hao Xiong , Li Jia , Yue Hu, Hanmei Zhou, Ying Wen , Xuemei Zhang , Fengkai Wu , Qingjun Wang , Jie Xu , Yanli Lu*. ZmLBD5, a classII LBD gene, negatively regulates drought tolerance by impairing abscisic acid synthesis . The Plant Journal2022.

(8). Guo-Bang Li, Jia-Xue He, Jin-Long Wu, He Wang, Xin Zhang, Jie Liu, Xiao-Hong Hu, Yong Zhu, Shuai Shen, Yi-Fei Bai, Zong-Lin Yao, Xin-Xian Liu, Jing-Hao Zhao, De-Qiang Li, Yan Li, Fu Huang, Yan-Yan Huang, Zhi-Xue Zhao, Ji-Wei Zhang, Shi-Xin Zhou, Yun-Peng Ji, Mei Pu, Peng Qin, Shigui Li, Xuewei Chen, Jing Wang, Min He, Weitao Li, Xian-Jun Wu, Zheng-Jun Xu, Wen-Ming Wang, Jing Fan*.Overproduction of OsRACK1A, an effector-targeted scaffold protein promoting OsRBOHB-mediated ROS production, confers rice floral resistance to false smut disease without yield penalty . Molecular Plant 2022,7;15(11):1790-1806.

(9). Chao Wang, Yunjing Bao, Qin Yao, Dan Long, Xue Xiao, Xing Fan, Houyang Kang, Jian Zeng, Lina Sha, Haiqin Zhang, Dandan Wu, Yonghong Zhou, Qiang ZhouYi WangYiran Cheng. Fine mapping of the reduced height gene Rht22 in tetraploid wheat landrace Jianyangailanmai (Triticum turgidum L.) .Theoretical and Applied Genetics, 2022,135,3643–3660.

(10). 袁华;陈薇兰;王玉平;马炳田;涂斌;钦鹏;李仕贵.西南稻区重穗型杂交稻发展现状及分子设计育种策略 . 中国稻米 , 2022.

(11). Ting Zou #, Pingping Xiong #, Fuxing Zhou, Dan Zhou, Hao Chen, Gongwen Li, Kun Peng, Kaiyou Zheng, Yuhao Han, Kaixuan Zhang, Xu Zhang, Shangyu Yang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Jun Zhu, Yueyang Liang, Changhui Sun, Xiumei Yu, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li , Shuangcheng Li. Grass-specific ABERRANT MICROSPORE DEVELOPMENT 1 is required for maintaining pollen fertility in rice . Plant Journal, 2022,111(6):1509-1526.

(12). Xuanjun Feng, Hao Xiong, Dan Zheng, Xiaobing Xin, Xuemei Zhang , Qingjun Wang, Fengkai Wu, Jie Xu, Yanli Lu. Identification of Fusarium verticillioides Resistance Alleles in Three Maize Populations With Teosinte Gene Introgression. Frontiers in Plant Science ,2022.

(13). Xuanjun Feng#, Li Jia#, Yunting Cai, Huarui Guan, Dan Zheng, Weixiao Zhang, Hao Xiong, Hanmei Zhou, Ying Wen, Yue Hu, Xuemei Zhang, Qingjun Wang, Fengkai Wu, Jie Xu, Yanli Lu. ABA-inducible DEEPER ROOTING 1 improves adaptation of maize to water deficiency . Plant Biotechnology Journal, 2022,20(11):2077-2088.

(14). Xiangjian Gou, Xuanjun Feng, Haoran Shi, Tingting Guo, Rongqian Xie, Yaxi Liu, Qi Wang, Hongxiang Li, Banglie Yang, Lixue Chen, Yanli Lu. PPVED: A machine learning tool for predicting the effect of single amino acid substitution on protein function in plants . Plant Biotechnology Journal. 2022,20(7):1417-1431.

(15). Babatope Samuel Ajayo, Yangping Li, Yayun Wang, Chengdong Dai, Lei Gao, Hanmei Liu, Guowu Yu, Junjie Zhang, Yubi Huang, Yufeng Hu. The novel ZmTCP7 transcription factor targets AGPase-encoding gene ZmBt2 to regulate storage starch accumulation in maize . Frontiers in Plant Science , 2022,15:13:943050.

(16). Guoqiang Yuan, Ting Zou, Zhiyuan He, Qiao Xiao, Gongwen Li, Sijing Liu, Pingping Xiong, Hao Chen, Kun Peng, Xu Zhang, Tingting Luo, Dan Zhou, Shangyu Yang, Fuxin Zhou, Kaixuan Zhang, Kaiyou Zheng, Yuhao Han, Jun Zhu, Yueyang Liang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Changhui Sun, Xiumei Yu, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li, Shuangcheng Li. SWOLLEN TAPETUM AND STERILITY 1 is required for tapetum degeneration and pollen wall formation in rice . Plant Physiology. 2022,190(1):352-370.

(17). Dan Zhou, Ting Zou, Kaixuan Zhang, Pingping Xiong, Fuxing Zhou, Hao Chen, Gongwen Li, Kaiyou Zheng, Yuhao Han, Kun Peng, Xu Zhang, Shangyu Yang, Qiming Deng, Shiquan Wang, Jun Zhu, Yueyang Liang, Changhui Sun, Xiumei Yu, Huainian Liu, Lingxia Wang, Ping Li, Shuangcheng Li. DEAP1 encodes a fasciclin‐like arabinogalactan protein required for male fertility in rice . Journal of Integrative Plant Biology . 2022,64(7):1430-1447.

(18). Zi-Jin Hu, Yan-Yan Huang, Xiao-Yu Lin, Hui Feng, Shi-Xin Zhou, Ying Xie, Xin-Xian Liu, Chen Liu, Ru-Meng Zhao, Wen-Sheng Zhao, Chuan-Hong Feng, Mei Pu, Yun-Peng Ji, Xiao-Hong Hu, Guo-Bang Li, Jing-Hao Zhao, Zhi-Xue Zhao, He Wang, Ji-Wei Zhang, Jing Fan, Yan Li, Yun-Liang Peng, Min He, De-Qiang Li, Fu Huang, You-Liang Peng, Wen-Ming Wang. Loss and Natural Variations of Blast Fungal Avirulence Genes Breakdown Rice Resistance Genes in the Sichuan Basin of China . Frontiers in Plant Science .2022.

(19). 冯宣军;汪青军;李静威;张雪梅;胡尔良;林海建;卢艳丽 . 南方地区120份甜、糯玉米自交系重要目标性状和育种潜力分析.中国农业科学,2022.

(20). Dongyu Liang, Minghu Zhang, Xin Liu, Hui Li, Zhenjiao Jia, Dinghao Wang, Ting Peng, Ming Hao, Dengcai Liu, Bo Jiang, Lin Huang, Shunzong Ning, Zhongwei Yuan, Xuejiao Chen, Lianquan Zhang. Development and identification of four new synthetic hexaploid wheat lines with solid stems . Scientific Reports . 2022,12(1):4898.

(21). 陶有凤;雷小龙;任万军 . 杂交水稻机插制种的亲本穗茎生长与花期特性. 作物学报2022,988-1004.

(22). Ling-Li Zhang #, Yan-Yan Huang #, Ya-Ping Zheng #, Xin-Xian Liu, Shi-Xin Zhou, Xue-Mei Yang, Shou-Lan Liu, Yan Li, Jin-Lu Li, Sheng-Li Zhao, He Wang, Yun-Peng Ji, Ji-Wei Zhang, Mei Pu, Zhi-Xue Zhao, Jing Fan, Wen-Ming Wang. Osa-miR535 targetsSQUAMOSA promoter binding protein-like 4to regulate blast disease resistance in rice . Plant Biotechnology Journal. 2022,110(1):166-178.

(23). Naeema Hanif, Hezhou Wu, Peizhou Xu, Yun Li, Amir Bibi, Asma Zulfiqar, Muhammad Zafar Iqbal, Muhammad Tahir, Xiangyang Zhang, Asif Ali. Proteomic Changes to the Updated Discovery of Engineered Insulin and Its Analogs: Pros and Cons . Current Issues In Molecular Biology, 2022,11;44(2):867-888.

(24). Asif Ali, Tingkai Wu, Hongyu Zhang, Peizhou Xu, Syed Adeel Zafar, Yongxiang Liao, Xiaoqiong Chen, Hao Zhou, Yutong Liu, Wenming Wang , Xianjun Wu. A putative SUBTILISIN-LIKE SERINE PROTEASE 1 (SUBSrP1) regulates anther cuticle biosynthesis and panicle development in rice . Journal of Advanced Research . 2022,42:273-287.

2021年论文列表

(1)Peng Qin#*, Hongwei Lu#, Huilong Du#, Hao Wang#, Weilan Chen#, Zhuo Chen#, Qiang He, Shujun Ou, Hongyu Zhang, Xuanzhao Li, Xiuxiu Li, Yan Li, Yi Liao, Qiang Gao, Bin Tu, Hua Yuan, Bingtian Ma, Yuping Wang, Yangwen Qian, Shijun Fan, Weitao Li, Jing Wang, Min He, Junjie Yin, Ting Li, Ning Jiang, Xuewei Chen, Chengzhi Liang*, Shigui Li*. Pan-genome analysis of 33 genetically diverse rice accessions reveals hidden genomic variations. Cell, 2021, 184 (13): 3542-3558. e16.

(2)He Wang#, Yan Li#, Mawsheng Chern#, Yong Zhu#, Lingli Zhang, Junhua Lu, Xupu Li ,Wenqiang Dang, Xiaochun Ma, Zhirui Yang, Shengze Yao, Zhixue Zhao, Jing Fan, Yanyan Huang, Jiwei Zhang, Mei Pu, Jing Wang, Min He, Weitao Li, Xuewei Chen, Xianjun Wu, Shigui Li, Ping Li, Yi Li, Pamela C. Ronald, Wenming Wang*. Suppression of rice miR168 improves yield,flowering time and immunity. Nature Plants, 2021, 7(2): 129-136.

(3)Jinfeng Chen#, Zhixue Zhao#, Yan Li#, Tingting Li, Yong Zhu, Xuemei Yang, Shixin Zhou, He Wang, Jiqun Zhao, Mei Pu, Hui Feng, Jing Fan, Jiwei Zhang, Yanyan Huang,  Wenming Wang*. Fine-Tuning Roles of Osa-miR159a in Rice Immunity Against Magnaportheoryzae and Development. Rice, 2021,14(1): 26.

(4)Yan Li#, Ying Tong#, Xiaorong He#, Yong Zhu, Tingting Li, Xiaoyu Lin, Wei Mao, Zeeshan Ghulam Nabi Gishkori, Zhixue Zhao, Jiwei Zhang, Yanyan Huang, Mei Pu, Jing Fan, Jing Wang and Wenming Wang*. The rice miR171b–SCL6-IIs module controls blast resistance, grain yield, and flowering. The Crop Journal, 2021, 504.

(5)Yan Li#, Liangfang Wang#, Sadam Hussain Bhutto#, Xiaorong He, Xuemei Yang, Xinhui Zhou, Xiaoyu Lin, Aisha Anum Rajput, Guobang Li, Jinghao Zhao, Shixin Zhou, Yunpeng Ji, Mei Pu, He Wang, Zhixue Zhao, Yanyan Huang, Jiwei Zhang, Peng Qin, Jing Fan and Wenming Wang*. Blocking miR530 Improves Rice Resistance, Yield, and Maturity. Frontiers in Plant Science, 2021,12: 729560.

(6)Yan Li#, Yaping Zheng#, Xinhui Zhou#, Xuemei Yang, Xiaorong He, Qin Feng, Yong Zhu, Guobang Li, He Wang, Jinghao Zhao, Xiaohong Hu, Mei Pu, Shixin Zhou, Yunpeng Ji, Zhixue Zhao, Jiwei Zhang, Yanyan Huang, Jing Fan, Lingli Zhang, Wenming Wang*. Rice miR1432 Fine-Tunes the Balance of Yield and Blast Disease Resistance via Different Modules. Rice, 2021, 14(1): 87.

(7)Yan Li#, Tingting Li#, Xiaorong He#, Yong Zhu, Qin Feng, Xuemei Yang, Xinhui Zhou, Guobang Li, Yunpeng Ji, Jinghao Zhao, Zhixue Zhao, Mei Pu, Shixin Zhou, Jiwei Zhang, Yanyan Huang, Jing Fan, Wenming Wang*. Blocking Osa‐miR1871 enhances rice resistance against Magnaportheoryzae and yield. Plant Biotechnology Journal, 2021. DOI: 10.1111/pbi.13743

(8)Guobang Li#, Jing Fan#, Jinlong Wu, Jiaxue He, Jie Liu, Shuai Shen, Zeeshan Ghulam Nabi Gishkori, Xiaohong Hu, Yong Zhu, Shixin Zhou, Yunpeng Ji, Mei Pu, Jinghao Zhao, Zhixue Zhao, He Wang, Jiwei Zhang, Yanyan Huang, Yan Li, Fu Huang, Wenming Wang*. The Flower-Infecting Fungus Ustilaginoidea virens Subverts Plant Immunity by Secreting a Chitin-Binding Protein. Frontiers in Plant Science, 2021, 12: 733245.

(9)李燕, 王贺, 朱勇, 张凌荔, 鲁均华, 王文明*. 通过抑制水稻miR168改良产量尧抗性和生育期. 四川农业大学学报, 2021, 39(2): 137-140.

(10)Junjie Yin#, Lijuan Zou#, Xiaobo Zhu, Yuyan Cao, Min He*, Xuewei Chen*. Fighting the enemy: How rice survives the blast pathogen’s attack. The Crop Journal, 2021, 9(3): 543-552.

(11) Li Song, Yu Fang, Lin Chen, Jing Wang* and Xuewei Chen*. Role of non-coding RNAs in plant immunity. Plant Communications, 2021, 2(3):10018.

(12)Jiangxue Wan#, Min He#, Qingqing Hou, Lijuan Zou, Yihua Yang, Yan Wei and Xuewei Chen*. Cell wall associated immunity in plants. Stress Biology, 2021,13.

(13)Zhixue Zhao#, Qin Feng#, Pengqiang Liu, Xiaorong He, Jinghao Zhao, Yongju Xu, Lingli Zhang, Yanyan Huang, Jiqun Zhao, Jing Fan, Yan Li, Shunyuan Xiao, Wenming Wang*. RPW8.1 enhances the ethylene-signaling pathway to feedback-attenuate its mediated cell death and disease resistance in Arabidopsis. New Phytologist, 2021, 229 (1): 516-531.

(14)Zhixue Zhao#, Yongju Xu#, Yang Lei#, Qin Li#, Jiqun Zhao, Yan Li, Jing Fan, Shunyuan Xiao, Wenming Wang*. ANNEXIN 8 negatively regulates RPW8.1-mediated cell death and disease resistance in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology, 2021, 63(2): 378-392.

(15)毛洧, 陈学伟*, 王静*. 水稻抗稻瘟病机制的研究进展. 中国科学:生命科学, 2021, 51: 1-16.

(16)Junjie Yin#, Jun Xiong#, Liting Xu , Xuewei Chen, Weitao LI*. Recent advances in plant immunity with cell death. Journal of Integrative Agriculture, 2021. Doi: 10.1016/S2095-3119(21)63728-0.

2020年论文列表

(1)Min He#, Jia Su#, Youpin Xu#, Jinhua Chen#, Mawsheng Chern#, Mingliang Lei, Tuo Qi, Zongkuan Wang, Lauren S. Ryder, Bozeng Tang, Miriam Oses-Ruiz, Keke Zhu, Yuyan Cao, Xia Yan, Iris Eisermann, Yuan Luo, Weitao Li, Jing Wang, Junjie Yin, Sin Man Lam, Guoxiong Peng, Xiaofang Sun, Xiaobo Zhu, Bingtian Ma, Jichun Wang, Jiali Liu, Hai Qing, Li Song, Long Wang, Qingqing Hou, Peng Qin, Yan Li, Jing Fan, Deqiang Li, Yuping Wang, Xiue Wang, Ling Jiang, Guanghou Shui, Yuxian Xia, Guoshu Gong, Fu Huang, Wenming Wang, Xianjun Wu, Ping Li, Lihuang Zhu, Shigui Li, Nicholas J. Talbot, Xuewei Chen*. Discovery of broad-spectrum fungicides that block septin-dependent infection processes of pathogenic fungi. Nature Microbiology, 2020, 5(12): 1565-1575.

(2)Yanyan Huang#*, Xinxian Liu#, Ying Xie, Xiaoyu Lin, Zijin Hu, He Wang, Liangfang Wang, Wenqiang Dang, Lingli Zhang, Yong Zhu, Hui Feng, Mei Pu, Jiqun Zhao, Jiwei Zhang, Yan Li, Jing Fan and Wenming Wang*. Identification of FERONIA-like receptor genes involved in rice-Magnaporthe oryzae interaction. Phytopathology Research, 2020, 2(1): 14.

(3)Jing Fan#, Jie Liu#, Zhiyou Gong, Peizhou Xu, Xiaohong Hu, Jinlong Wu, Guobang Li, Juan Yang, Yuqiu Wang, Yufeng Zhou, Shuangcheng Li, Li Wang, Xiaoqiong Chen, Min He, Jiqun Zhao, Yan Li, Yanyan Huang, Dongwei Hu, Xianjun Wu, Ping Li and Wenming Wang*. The false smut pathogen Ustilaginoidea virens requires rice stamens for false smut ball formation. Environmental Microbiology, 2020, 22(2): 646-659.

(4)Xupu Li, Xiaochun Ma, He Wang, Yong Zhu, Xinxian Liu, Tingting Li, Yaping Zheng, Jiqun Zhao, Jiwei Zhang, Yanyan Huang, Mei Pu, Hui Feng, Jing Fan, Yan Li* and Wenming Wang*. Osa-miR162a fine-tunes rice resistance to Magnaporthe oryzae and yield. Rice, 2020, 13(1): 38.

(5)Shixin Zhou#, Yong Zhu#, Liangfang Wang, Yaping Zheng, Jinfeng Chen, Tingting Li, Xuemei Yang, He Wang, Xupu Li, Xiaochun Ma, Jiqun Zhao, Mei Pu, Hui Feng, Yan Li, Jing Fan, Jiwei Zhang, Yan-Yan Huang, Wenming Wang*. Osa-miR1873 fine-tunes rice immunity against Magnaporthe oryzae and yield traits. Journal of Integrative Plant Biology, 2020 , 62(8): 1213-1226.

(6)Guobang Li, Tingting Wang, Ning Du, Shixin Zhou, Mei Pu, Jiqun Zhao, Jiwei Zhang, Yanyan Huang, Yan Li, Jing Fan, Wenming Wang*. IMMUTANS positively regulates RPW8.1-mediated disease resistance in Arabidopsis. Physiological and Molecular Plant Pathology, 2020, 111: 101493.

(7)Lingli Zhang#, Yan Li#, Yaping Zheng#, He Wang, Xuemei Yang, Jinfeng Chen, Shixin Zhou, Liangfang Wang, Xupu Li, Xiaochun Ma, Jiqun Zhao, Mei Pu, Hui Feng, Jing Fan, Jiwei Zhang, Yanyan Huan and Wenming Wang*. Expressing a target mimic of mir156fhl-3p enhances rice blast disease resistance without yield penalty by improving SPL14 expression. Frontiers in Genetics, 2020, 11: 327.

(8)John Martin Jerome Jeyakumar, Asif Ali, Wenming Wang*. Muthu Thiruvengadam, Characterizing the role of the miR156-SPL network in plant development and stress response. Plants, 2020, 9(9): 1206.

(9)Wenxian Sun#*, Jing Fan#, Anfei Fang, Yuejiao Li, Muhammad Tariqjaveed, Dayong Li, Dongwei Hu, Wenming Wang*. Ustilaginoidea virens: Insights into an emerging rice pathogen. Annual Review of Phytopathology, 2020, 58: 363-385.

(10)Zhixue Zhao#, Qin Feng#, Xiaolong Cao, Yong Zhu, He Wang, Viswanathan Chandran, Jing Fan, Jiqun Zhao, Mei Pu, Yan Li, Wenming Wang*. Osa-miR167d facilitates infection of Magnaporthe oryzae in rice. Journal of Integrative Plant Biology, 2020, 62(5): 702-715.

(11)王轶夫, 李强, 李旺龙, 倪先林, 龙文靖, 刘国庆, 曾荣耀, 樊晶, 黄衍焱, 龚国淑, 赵甘霖, 王文明*. 高粱刺盘孢 (Colletotrichum sublineola)是四川地区高粱炭疽病的主要致病菌. 植物病理学报, 2020, 50(3): 276-285.

(12)王文明*, 赵经昊, 樊晶, 李燕, 黄衍焱, 张继伟. 植物多病害抗病性研究现状与展望.中国科学基金, 2020, 34(4): 433-440.

(13)朱孝波, 李伟滔, 贺闽, 王静, 于振良, 陈学伟*. 作物广谱抗病研究现状与关键科学问题.中国科学基金, 2020, 34(04): 401-410.

(14)Jing Fan#, Weili Quan#, Guobang Li#, Xiaohong Hu, Qi Wang, He Wang, Xupu Li, Xiaotian Luo, Qin Feng, Zijin Hu, Hui Feng, Mei Pu, Jiqun Zhao, Yanyan Huang, Yan Li, Yi Zhang, Wenming Wang*. circRNAs are involved in the rice-Magnaporthe oryzae interaction. Plant Physiology, 2020, 182(1): 272-286.

(15)Jing Wang, Mawsheng Chern, Xuewei Chen*. Structural dynamics of a plant NLR resistosome: transition from autoinhibition to activation. Science China Life Sciences, 2020, 63(4): 617-619.

(16)Jing Wang, Xiaoyu Long, Mawsheng Chern, Xuewei Chen*. Understanding the molecular mechanisms of trade-offs between plant growth and immunity. Science China Life Sciences, 2020, 64(2): 234-241.

(17)Weitao Li#*, Kang Wang#, Mawsheng Chern#, Yuchen Liu, Ziwei Zhu, Jiang Liu, Xiaobo Zhu, Junjie Yin, Li Ran, Jun Xiong, Kaiwei He, Liting Xu, Min He, Jing Wang, Jiali Liu, Yu Bi, Hai Qing, Mingwu Li, Kun Hu, Li Song, Long Wang, Tuo Qi, Qingqing Hou, Weilan Chen, Yan Li, Wenming Wang, Xuewei Chen*. Sclerenchyma cell thickening through enhanced lignification induced by OsMYB30 prevents fungal penetration of rice leaves. New Phytologist, 2020, 226(6): 1850-1863.

(18)贺闽, 尹俊杰, 冯志明, 朱孝波, 赵剑华, 左示敏*, 陈学伟*. 水稻稻瘟病和纹枯病抗性鉴定方法. 植物学报, 2020, 55(05): 577-587.

2019年论文列表

(1)Yan Li#*, Xiaolong Cao#, Yong Zhu, Xuemei Yang, Kaini Zhang, Zhiyuan Xiao, He Wang, Jinghao Zhao, Lingli Zhang, Guobang Li, Yaping Zheng, Jing Fan, Jing Wang, Xiaoqiong Chen, Xianjun Wu, Jiqun Zhao, Oliver Xiaoou Dong, Xuewei Chen, Mawsheng Chern,Wenming Wang*. Osa-miR398b boosts H2O2 production and rice blast disease-resistance via multiple superoxide dismutases. New Phytologist, 2019, 222(3): 1507-1522.

(2)Yanyan Huang, Lingli Zhang, Xianfeng Ma, Zhixue Zhao, Jinghao Zhao, Jiqun Zhao, Jing Fan, Yan Li, Ping He, Shunyuan Xiao*,Wenming Wang*. Multiple intramolecular trafficking signals in RESISTANCE TO POWDERY MILDEW 8.2 are engaged in activation of cell death and defense. The Plant Journal, 2019, 98(1): 55-70.

(3)Ran Li, Lingli Zhang, Xuemei Yang, Xiaolong Cao, Yingge Wang, Xianfeng Ma, Viswanathan Chandran, Jing Fan, Hui Yang, Jing Shang, Jiqun Zhao, Shunyuan Xiao, Yan Li, Wenming Wang*. Transcriptome analysis reveals pathways facilitating the growth of tobacco powdery mildew in Arabidopsis. Phytopathology Research, 2019, 1(1): 7.

(4)Jing Fan#, Ning Du#, Liang Li#, Guobang Li, Yuqiu Wang, Yufeng Zhou, Xiaohong Hu, Jie Liu, Jiqun Zhao, Yan Li, Fu Huang, Wenming Wang*. A core effector UV_1261 promotes Ustilaginoidea virens infection via spatiotemporally suppressing plant defense. Phytopathology Research, 2019, 1:1-12.

(5)Xiaoyi Guo, Yan Li, Jing Fan, Hong Xiong, Fuxian Xu, Jun Shi, Yi Shi, Jiqun Zhao, Yifu Wang, Xiaolong Cao, Wenming Wang*. Host-induced gene silencing of MoAP1 confers broad-spectrum resistance to Magnaporthe oryzae. Frontiers in Plant Science, 2019, 10: 433.

(6)Viswanathan Chandran#, He Wang#, Feng Gao, Xiaolong Cao, Yunping Chen, Guobang Li, Yong Zhu, Xuemei Yang, Lingli Zhang, Zhixue Zhao, Jinghao Zhao, Yingge Wang, Shuangcheng Li, Jing Fan, Yan Li, Jiqun Zhao, Shaoqing Li*, Wenming Wang*. miR396-OsGRFs module balances growth and rice blast disease-resistance. Frontiers in Plant Science, 2019, 9: 1999.

(7)Yan Li, John Martin Jerome Jeyakumar, Qin Feng, Zhixue Zhao, Jing Fan, Muhammad Ibrahim Khaskheli and Wenming Wang*. The roles of rice microRNAs in rice Magnaporthe oryzae interaction. Phytopathology Research, 2019, 1: 33.

(8)Weitao Li, Mawsheng Chern, Junjie Yin, Jing Wang, Xuewei Chen*. Recent advances in broad-spectrum resistance to the rice blast disease. Current Opinion in Plant Biology, 2019, 50: 114-120.

(9)李伟滔, 贺闽, 陈学伟*.  ZmFBL41~(Chang7-2):玉米抗纹枯病的关键利器. 植物学报, 2019, 54(05): 547-549.

2018年论文列表

(1) Jing Wang#*, Lian Zhou#, Hui Shi#, Mawsheng Chern#, Hong Yu#, Hong Yi, Min He, Junjie Yin, Xiaobo Zhu, Yan Li, Weitao Li, Jiali Liu, Jichun Wang, Xiaoqiong Chen, Hai Qing, Yuping Wang, Guifu Liu, Wenming Wang, Ping Li, Xianjun Wu, Lihuang Zhu, Jianmin Zhou, Pamela C.Ronald, Shigui Li, Jiayang Li*, Xuewei Chen*. A single transcription factor promotes both yield and immunity in rice. Science, 2018, 361(6406): 1026-1028.

(2)Yuhang Chen#, Xuerong Zhang#, Qiaosheng Guo*, Li Liu, Chen Li, Liping Cao, Qin Qin, Miao Zhao and Wenming Wang*. Effects of UV-B radiation on the content of bioactive components and the antioxidant activity of Prunella vulgaris L. spica during development. Molecules, 2018, 23(5): 989.

(3) Yan Li#, Yong Zhang#, Qingxia Wang#, Tingting Wang#, Xiaolong Cao, Zhixue Zhao, Shengli Zhao, Yongju Xu, Zhiyuan Xiao, Jinlu Li, Jing Fan, Hui Yang, Fu Huang, Shunyuan Xiao,Wenming Wang*.RESISTANCE TO POWDERY MILDEW8.1 boosts pattern-triggered immunity against multiple pathogens in Arabidopsis and rice. Plant Biotechnology Journal, 2018, 16(12): 428-441.

(4)Min He#, Youping Xu#, Jinhua Chen#, Yuan Luo#, Yang Lv, Jia Su, Michael J.Kershaw, Weitao Li, Jing Wang, Junjie Yin, Xiaobo Zhu, Xiaohong Liu, Mawsheng Chern, Bingtian Ma, Jichun Wang, Peng Qin, Weilan Chen, Yuping Wang, Wenming Wang, Zhenglong Ren, Xianjun Wu, Ping Li, Shigui Li, Youliang Peng, Fucheng Lin, Nicholas J. Talbot, Xuewei Chen*. MoSnt2-dependent deacetylation of histone H3 mediates MoTor-dependent autophagy and plant infection by the rice blast fungus Magnaporthe oryzae. Autophagy, 2018, 14(9): 1543-1561.

(5)Xiaogang Zhou#, Haicheng Liao#, Mawsheng Chern#, Junjie Yin#, Yufei Chen, Jianping Wang, Xiaobo Zhu, Zhixiong Chen, Can Yuan, Wen Zhao, Jing Wang, Weitao Li, Min He, Bingtian Ma, Jichun Wang, Peng Qin, Weilan Chen, Yuping Wang, Jiali Liu, Yangwen Qian, Wenming Wang, Xianjun Wu, Ping Li, Lihuang Zhu, Shigui Li, Pamela C. Ronald, Xuewei Chen*. Loss of function of a rice TPR-domain RNA-binding protein confers broad-spectrum disease resistance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(12): 3174-3179.

(6)Zhixiong Chen#, Wen Zhao#, Xiaobo Zhu, Chengdong Zou, Junjie Yin, Mawsheng Chern, Xiaogang Zhou, Heng Ying, Xin Jiang, Yongzhen Li, Haicheng Liao, Mengping Cheng, Weitao Li, Min He, Jing Wang, Jichun Wang, Bingtian Ma, Jirui Wang, Shigui Li, Lihuang Zhu*, Xuewei Chen*. Identification and characterization of rice blast resistance gene Pid4 by a combination of transcriptomic profiling and genome analysis. Journal of Genetics and Genomics, 2018, 45(12): 663-672.

(7)Jun Qin#, Xiaogang Zhou#, Lifan Sun, Kailun Wang, Fan Yang, Haicheng Liao, Wei Rong, Junjie Yin, Huamin Chen, Xuewei Chen*, Jie Zhang*. The Xanthomonas effector XopK harbours E3 ubiquitin-ligase activity that is required for virulence. New Phytologist, 2018, 220(1): 219-231.

2017年论文列表

(1)Weitao Li#, Ziwei Zhu#, Mawsheng Chern#, Junjie Yin#, Chao Yang#, Li Ran#, Mengping Cheng, Min He, Kang Wang, Jing Wang, Xiaogang Zhou, Xiaobo Zhu, Zhixiong Chen, Jichun Wang, Wen Zhao, Bingtian Ma, Peng Qin, Weilan Chen, Yuping Wang, Jiali Liu, Wenming Wang, Xianjun Wu, Ping Li, Jirui Wang, Lihuang Zhu, Shigui Li, Xuewei Chen*. A natural allele of a transcription factor in rice confers broad-spectrum blast resistance. Cell, 2017, 170(1): 114-126.

(2)Yongju Xu, Yang Lei, Ran Li, Lingli Zhang, Zhixue Zhao, Jinghao Zhao, Jing Fan, Yan Li, Hui Yang, Jing Shang, Shunyuan Xiao, Wenming Wang*. XAP5 CIRCADIAN TIMEKEEPER positively regulates RESISTANCE TO POWDERY MILDEW8.1–mediated immunity in Arabidopsis. Frontiers in Plant Science, 2017, 8: 2044.

(3)Li Wang, Xiaohong Hu, Gang Lin, Deming Zhao, Jun Shi, Zhixue Zhao, Rui Zeng, Hengjing Li, Deqiang Li, Jing Fan, Yan Li, Fu Huang*, Wenming Wang*. Expression-based genotyping of the rice blast resistance genes in the elite maintainer line Yixiang1B. European Journal of Plant Pathology, 2017, 148: 955-965.

(4)Xuerong Zhang#, Yuhang Chen#, Qiaosheng Guo*, Wenming Wang*, Li Liu, Jin Fan, Liping Cao & Chen Li. Short-term UV-B radiation effects on morphology, physiological traits and accumulation of bioactive compounds in Prunella vulgaris L. Journal of Plant Interactions, 2017, 12(1):348-354.

(5)肖之源, 王青霞, 王贺, 李金璐, 赵胜利, 樊晶, 李燕*, 王文明*. 水稻miR444b.2调控稻瘟病抗性及分蘖. 植物病理学报, 2017, (04): 511-522.

(6)Yan Li#, Shengli Zhao#, Jinlu Li#, Xiaohong Hu, He Wang, Xiaolong Cao, Yongju Xu, Zhixue Zhao, Zhiyuan Xiao, Nan Yang, Jing Fan, Fu Huang, Wenming Wang*. Osa-miR169 negatively regulates rice immunity against the blast fungus Magnaporthe oryzae. Frontiers in Plant Science, 2017, 8: 2.

(7)Jing Wang#, Hui Shi#, Lian Zhou#, Chunfang Peng, Dingyou Liu, Xiaogang Zhou, Wenguan Wu, Junjie Yin, Hai Qin, Weiwei Ma, Min He, Weitao Li, Jichun Wang, Shigui Li, Xuewei Chen*. OsBSK1-2, an orthologous of AtBSK1, is involved in rice immunity. Frontiers in Plant Science, 2017, 8: 908.Copyright © 2020 四川农业大学. Sichuan Agricultural University. All Rights Reserved.

         

蜀ICP备09006192号-5 雅公网安备5118010004号

官方微信